Biuro rachunkowe EDKB

Redakcja

Redaktor naczelny:

Jakub Pochwyt
tel. 502 221 440
e-mail: jakub.pochwyt@telewizjatvt.pl

Za-ca redaktora naczelnego: 

Kinga Kuczek
tel. 501 257 913
e-mail: kinga.kuczek@telewizjatvt.pl

Redakcja:

tel. 501 360 381